در ایران مکانهای بسیاری زیاد شگفت انگیزی است که شاید در دنیا منحصر به فرد باشد